Why you should watch ‘Fruits Basket (2019)’

John Wintroub explains why you should watch 'Fruits Basket (2019)'